Критеријуми оцењивања

Овим критеријумима утврђују се начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха из обавезних предмета, изборних програма, слободних наставних активности и владања.

Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске године обавља се формативним и сумативним оцењивањем.

Формативно оцењивање, у смислу овог правилника, јесте редовно праћење и процена напредовања у остваривању прописаних исхода, стандарда постигнућа и ангажовања у оквиру предмета, као и праћење владања ученика. Формативно оцењивање садржи повратну информацију о остварености прописаних исхода и стандарда постигнућа и ангажовања у оквиру предмета, изборних програма, активности, предузете активности од стране наставника за унапређивање постигнућа ученика, процена њихове делотворности и јасне и конкретне препоруке за даље напредовање.

Повратна информација, у усменом и/или писменом облику, коју даје наставник у оквиру формативног оцењивања треба да буде разумљива ученику и родитељу, односно другом законском заступнику (у даљем тексту: родитељ), а наставнику доприноси приликом објективног оцењивања ученичких постигнућа.

Формативне оцене се по правилу евидентирају у педагошкој документацији наставника, у електронском и/или писаном облику, у складу са овим правилником и најчешће се односе на редовно праћење напретка постигнућа ученика, начин како учи, степен самосталности у раду, начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима и друге податке о ученику битне за праћење.

Сумативно оцењивање, у смислу овог правилника, јесте вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине или на крају полугодишта из предмета и владања

Критеријуми су усклађени на стручним већима усвојени на педагошком колегијуму.

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

преузми документ

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Критеријуми оцењивања за I разред

преузми документ

Критеријуми оцењивања за II разред

преузми документ

Критеријуми оцењивања за III разред

преузми документ

Критеријуми оцењивања за IV разред

преузми документ

Енглески језик

I - IV разред

Верска настава

I - IV разред

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Српски језик и књижевност

5. разред

6. разред

6. разред

7. разред

8. разред

Енглески језик

V - VIII разред

Историја

5. разред

6. разред

7. разред

8. разред

Географија

V - VIII разред

Биологија

V - VIII разред

Математика

V - VIII разред

Информатика и рачунарство

5. разред

6. разред

7. разред

8. разред

Техника и технологија

5. разред

6. разред

7. разред

8. разред

Ликовна култура

V - VIII разред

Музичка култура

V - VIII разред

Физичко и здравствено васпитање

V - VIII разред

Физика

6. разред

7. разред

8. разред

Хемија

7. разред

8. разред

Верска настава

V - VIII разред

Грађанско васпитање

V - VIII разред

Немачки језик

V - VIII разред

Слободне наставне активности

преузми документ

Владање ученика

преузми документ