O школи

ОПШТА АКТА ШКОЛЕ 

30.05.2018.

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених.

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика. 

Правила понашања ученика, запослених и родитеља. 

Правилник о мерама безбедности ученика.

24.04.2018.

Статут Основне школе "Мирослав Антић" Футог.

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених.

12.10.2017.

Развојни план школе за период 2016-2020. године.

Годишњи план рада школе за школску 2017-2018. годину.

22.05.2014.

Пословник о раду школског одбора. 

Пословник о раду наставничког већа.

Пословник о раду савета родитеља. 

09.05.2014.

Правилник о испитима.

Ученик генерације.