O школи

ОПШТА АКТА ШКОЛЕ 

26.02.2024.

Правилник о употреби мобилних телефона

Правилник о употреби мобилних телефона

15.09.2023.

Годишњи план рада школе

Стручно усавршавање за школску 2022/2023. школску годину

Извештај о реализацији годишњег плана школе за школску 2022/2023.годину

Извештај о реализацији школског развојног плана

Извештај о самовредновању рада школе за школску 2022/2023. школску годину

05.06.2023.

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

23.01.2023.

Измене и допуне статута

15.09.2020.

Пословник о раду школског одбора

Правила понашања ученика, запослених и родитеља

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о васпитно дисциплонској одговорности ученика

Статут ОШ "Мирослав Антић" - Футог

30.05.2018.

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених.

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика. 

Правила понашања ученика, запослених и родитеља. 

Правилник о мерама безбедности ученика.

24.04.2018.

Статут Основне школе "Мирослав Антић" Футог.

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених.

12.10.2017.

Развојни план школе за период 2016-2020. године.

Годишњи план рада школе за школску 2017-2018. годину.

22.05.2014.

Пословник о раду школског одбора. 

Пословник о раду наставничког већа.

Пословник о раду савета родитеља. 

09.05.2014.

Правилник о испитима.

Ученик генерације.