O школи

Јавне набавке

26.1.2024.

II измена финансијског плана 2024. год.

II измена финансијског плана 2024. год.

30.01.2024.

I измена финансијског плана 2024. год.

I измена финансијског плана 2024. год.

22.01.2024.

Финансијски план 2024. год.

Финансијски план 2024. год.

14.10.2022.

Измена финансијског плана и плана набавки 14.10.2022.

Измена финансијског плана 14.10.2022.

15.9.2022.

Измена финансијског плана и плана набавки 15.09.2022.

Измена финансијског плана 15.9.2022.

08.7.2022.

Измена финансијског плана и плана набавки 08.7.2022.

Измена финансијског плана 08.7.2022.

21.6.2022.

Измена финансијског плана и плана набавки 21.6.2022.

Измена финансијског плана 21.6.2022.

31.5.2022.

Измена финансијског плана 27.5.2022.

Измена финансијског плана 27.5.2022.

28.04.2022.

Измена финансијског плана и плана набавки 2022.

Измена финансијског плана и плана набавки 2022.

25.03.2022.

Измена финансијског плана и плана набавки 2022.

Измена финансијског плана и плана набавки 2022.

25.02.2022.

Измена финансијског плана 2022.

Измена финансијског плана 2022.

27.01.2022.

Финансијски план  и план набавки 2022.

Финансијски план  и план набавки 2022.

09.12.2021.

Измена финансијског плана  и плана набавки 2021.

Измена финансијског плана и плана набавки 2021.

01.11.2021.

Измена финансијског плана  и плана набавки 2021.

Измена финансијског плана и плана набавки 2021.

22.10.2021.

Измена финансијског плана  и плана набавки 2021.

Измена финансијског плана и плана набавки 2021.

21.07.2021.

Измена финансијског плана  и плана набавки 2021.

Измена финансијског плана и плана набавки 2021.

11.06.2021.

Измена финансијског плана 2021.

Измена финансијског плана 2021.

23.03.2021.

Финансијски план и измена 2021. и План набавки и измена 2021.

Финансијски план и измена 2021. и План набавки и измена 2021.

10.02.2021.

Финансијски план 2021. и План набавки 2021.

Финансијски план 2021. и План набавки 2021.

05.02.2021.

Издавање фискултурне сале у закуп

Јавни позив за издавање фискултурне сале у закуп постављен је на сајту www.oglasi.rs

Оглас можете видети ОВДЕ.

18.11.2020.

Ужина и исхрана у боравку - Одлука о закључењу оквирног споразума

Одлука о закључењу оквирног споразума

09.05.2020.

Одлука о измени уговора за интерактивну таблу

16.04.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА - ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА (ОБЛАГАЊЕ ДЕЛА ФАСАДЕ КАМЕНОМ ВУНОМ)

16.04.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА - ПРЕСВЛАЧЕЊЕ ТАРТАН ПОДЛОГОМ ТЕРЕНА ЗА РУКОМЕТ, КОШАРКУ И СТАЗЕ ЗА СКОК У ДАЉ

27.03.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 2/2020 – ОСИГУРАЊЕ

23.03.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ РАДОВА - Енергетска санација објекта(облагање дела фасаде каменом вуном)

Предмет јавне набавке: Набавка радова у отвореном поступку радова – Енергетска санација објекта(облагање дела фасаде каменом вуном)

23.03.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ РАДОВА - Пресвлачење тартан подлогом терена за рукомет, кошарку и стазе за скок у даљ
ЈНОП 7/2020

Предмет јавне набавке:

Набавка радова у отвореном поступку радова – Пресвлачење тартан подлогом терена за рукомет, кошарку и стазе за скок у даљ

13.03.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ 2/2020

Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга осигурања.

19.02.2020.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ У 2019.ГОДИНИ 

 ЈНМВ – 1/2020  

30.01.2020.

План набавки за 2020. годину

30.01.2020.

Овде можете преузети Финансијски план за 2020.

09.01.2020.

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Предмет јавне набавке радова: Постављање тартан подлоге на спортско игралиште

30.12.2019.

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Предмет јавне набавке радова: Енергетска санација објекта (облагање дела фасаде каменом вуном)

15.09.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

"Храна и пиће за школску кухињу"
шифра 15612500 - 6 пекарски производи
шифра 15894300 - готова јела

12.09.2019.

О Д Л У К А о закључењу оквирног споразума

Оквирни споразум о јавној набавци бр. 5/2019, за набавку добара "Храна и пиће за
школску кухињу" за потребе О.Ш. "Мирослав Антић" ул. Раде Кончара бр.2, Футог.

03.09.2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 5/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

ЈН МВ 5/2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –ради закључења оквирног спразума са једним понуђачем

06.08.2019.

ЈАВНИ ОГЛАС
о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање фискултурне сале у закуп- непокретности у јавној својини

Предмет давања у закуп, путем прикупљања писмених понуда, је фискултурна сала површине  426 м2 са припадајућим свлачионицама на којој право коришћења има Основна школа «Мирослав Антић « са седиштем у Футогу у улици Раде Кончара 2. 

Фискултурна сала се даје у закуп oд 01. септембра  2019. године до 30. јуна 2020. године.

Почетни износ закупнине   износи 1.800,00 динара за  један термин од 60 минута ,за термине понедељком, средом и петком од -  од 20.00-22.00 сата и за термине суботом и недељом од - од 09.00-18.00 сати .

 Почетни износ закупнине   износи 1.500,00 динара за  један термин од 60 минута, за термине понедељком, средом и петком од -  од 22.00   до 24.00 часа  и за термине суботом и недељом од - од 18.00-21.00 час .

Право на учешће имају сва правна и физичка лица.

21.07.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈН ОП 7/2019 набавку
радова – Енергетска санација објекта(замена прозора и облагање фасаде каменом вуном)

15.07.2019.

Одлука о додели уговора ред. бр. ЈНОП 7/2019

11.07.2019.

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 4/2019 – МАТЕРИЈАЛ ЗА OБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ

03.07.2019.

Одлука о додели уговора ред. бр. ЈН МВ 4/2019.

01.07.2019.

Питања и одговоре у вези јавне набавке ЈНОП 7/2019.

Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈНОП 7/2019.

20.06.2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ РАДОВА ЈНОП - 7/2019

Предмет јавне набавке:

Набавка радова у отвореном поступку радова – Енергетска санација објекта (замена прозора и облагање фасаде каменом вуном).

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 08.07.2019. године до 09,30 часова.

18.06.2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ - 4/2019

Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке мале вредности је материјал за образовање, културу и спорт.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 01. јул 2019. године до 08,30 часова.

06.06.2019.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности ЈНМБ 6/2019 - услуге извођења екскурзија

28.05.2019.

Одлука о додели уговора ред. бр. ЈН МВ 6/2019.