in Новостиby ОШ "Мирослав Антић"

Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање фискултурне сале у закуп – непокретности у јавној својини

ЈАВНИ  ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда  за  давање фискултурне сале у закуп- непокретности у јавној својини

 Предмет давања у закуп, путем прикупљања писмених понуда, је фискултурна сала површине  471,33 м2 , са припадајућим свлачионицама, у поступку прикупљања писмених  понуда путем јавног оглашавања.

Фискултурна сала се  даје  у закуп радним данима – понедељак, среда и петак –  за децу  школског и предшколског узраста, за спортске, културне, образовне и друге активности, након завршетка  образовно-васпитног рада од 20.00 до 24.00 часа.

Фискултурна сала се може дати у закуп, за спортске, културне, образовне и друге активности за одрасле понедељком, средом и петком, у терминима од 22 до 24.00 часа.

Фискултурна сала се даје у закуп за спортске, културне, образовне и друге  активности за децу школског и предшколског узраста  и за одрасле  у дане викенда  суботом  и недељом  од 09.00 до 21.00 часова.

Фискултурна сала се неће користити у периоду од 01. јула 2022 године до 31.августа 2022.године и у дане државних и верских  празника у које се не ради у складу са законом и на дан 31. 12. 2022. године.

 Стручно-васпитни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци који имају одговарајуће више и високо образовање у области физичког васпитања и спорта, или су поред основне стручне оспособљености и посебно стручно оспособљени за рад са децом- Закон о спорту („Службени гласник РС“ бр.10/2016.)

Термини утврђени овим огласом могу се мењати у  складу са чланом 13. и 14. Одлуке о давању у закуп непокретности на којима право коришћења има предшколска установа и основна школа  („Службени лист града Новог Сада“ број 57/14, 69/14, 30/15, 44/15, 81/16 ,68/17 и 59/18)

Фискултурна сала се даје у закуп на период од једну годину  почев од дана закључења уговора о закупу.

Почетни износ закупнине  по једном термину од 60 минута   износи 1.075,00 динара  без ПДВ-а.

Право на учешће имају сва правна и физичка лица.

Понуда која се доставља за закуп фискултурне сале, обавезно садржи  износ закупнине који се нуди  и

  1. Податке о подносиоцу понуде за –
  • физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, –
  • предузетнике : име и презиме предузетника,  адресу, број личне карте, јединствен број грађана, назив радње, матични број,
  • правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
  1. Спорт који понуђач жели да обавља у сали.

Понуђач уз понуду  за закуп фискултурне сале    доставља и доказ о уплати депозита у износу од 30.000,00 динара који је уплатио на рачун сопствених прихода школе  број 840-1597666-94  и број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда је 8 дана од  дана доношења одлуке о давању у закуп непокретности на којима право коришћења има школа.

Уколико подносилац писмене понуде не прихвати почетну висину  закупнине или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита.

Фискултурна сала која се даје у закуп    може се разгледати  у периоду од објављивања јавног огласа до подношења понуде,  сваког радног дана од 08.00 до 12.00 часова.

Термини за закуп фискултурне сале по данима су дати у табели која се може преузети ОВДЕ.

Понуђач понуду подноси на обрасцу објављеном на сајту школе,  у затвореној и запечаћеној коверти лично или поштом на адресу: Основна школа „Мирослав Антић““, Раде Кончара  2, 21410 Футог, са назнаком „Понуда за закуп сале – не отварај“.

Понуде се достављају до  17. фебруара  2022. године до 10.00 часова.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку  прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују.

Јавно отварање писмених понуда ће се одржати  17. фебруара 2022. године са почетком у  10.00 часова, на адреси Раде Кончара  2,  Футог.

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине.

Уколико у поступку два или више понуђача понуди исти износ закупнине, комисија је дужна да позове понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од 3 дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и изабрати најповољнијег понуђача.

Уколико позвани понуђачи  у року од 3 дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили понуду са истоветном закупнином, комисија ће путем жреба  извршити избор најповољнијег понуђача .

Поступак ће се сматрати успешним у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда у којој је прихваћен почетни износ закупнине.

Лице чија је понуда најповољнија дужно је да у року од  3 дана од дана добијања обавештења приступи закључењу уговора.

Уколико изабрани најповољнији понуђач одустане од учињене понуде након окончања  поступка, односно не закључи уговор о закупу, уговор ће бити понуђен следећем најповољнијем понуђачу.

Додатне информације и обавештења у вези овога огласа, заинтересовани понуђачи могу добити свакога раднога дана од 08.00 -12.00 часова, на телефон број 021/2992-268.

Особа за контакт је секретар Бранка Совиљ.

Увид у документацију  може  се обавити дана  18. фебруара 2022. године у периоду од  08.00 до 12.00 часова.

Јавни оглас  објављен је на интернет страници www.oglasi.rs и на сајту школе: www.osmiroslavantic.edu.rs .

 

Текст огласа можете погледати и на линку: www.oglasi.rs – ОГЛАС.

Цео текст огласа можете преузети кликом на дугме за преузимање

 

 

Термине за салу можете преузети кликом на дугме за преузимање

Поделите:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *